ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ?

ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຮັກສາວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານໂດຍການສະໜອງເງີນຄ່າຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດພ້ອມທັງການຄຸ້ມກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ເກີດຂື້ນ (ເປັນທາງເລືອກ). ການຄຸ້ມກັນໄດ້ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມກັນເຖິງງູກັດ ແລະ ແມງໄມ້ຕອດ, ການຫາຍສາບສູນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານຊາປະນະກິດສົບ. ການຄຸ້ມກັນສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ (ຖ້າຖືກຄຸ້ມກັນ) ຈະຖືກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສາມເທົ່າໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການປຸ້ນຈີ້ ໃນວົງເງີນສູງສຸດ 2,000 ໂດລາ ຕໍ່ໜຶ່ງຄົນ ຕໍ່ໜຶ່ງອຸປະຕິເຫດ. ສຳລັບການຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນເດີມ (ຈະມອບໃຫ້ໃນກໍລະນີບໍ່ມີການຮ້ອງຮ້ອງສິນທົດແທນປະກັນໄພ) ຈະຖືກເພີ່ມຂື້ນ 5% ຕໍ່ປີ ຈົນເຖິງ 25% ຂອງວົງເງີນຄຸ້ມກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ