ປະກັນໄພ ລົດຍົນ

ປະກັນໄພລົດຍົນ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄປເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ທ່ອງທ່ຽວ, ຫຼື ລົດຂອງທ່ານຈອດໄວ້, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສຳລັບການສ້ອມແປງ ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດ; ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປະກັນຄ່າຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີຂອງການຖືກລັກ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝ້.

ພວກເຮົາມີການພົວພັນພິເສດກັບເຄືອຂ່າຍສູນບໍລິການສ້ອມແປງລົດ. ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ສູນບໍລິການທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາເປັນຢ່າງດີຈະໃຫ້ການບໍລິການທີ່ມີມາດຕະຖານສູງຕາມທີ່ພວກເຮົາກຳນົດ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການສ້ອມແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.

ທີ່ ຟໍເຕ ໂຕໂກ, ທີມງານທີ່ຊໍານານສະເພາະດ້ານຂອງພວກເຮົາ ໃຊ້ເວລາ ໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ປັບນະໂຍ ບາຍຂອງສັນຍາໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່ານ, ຄອບຄົວທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ.

ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພລົດຍົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

1. ປະກັນໄພລົດແບບຮອບດ້ານ

2. EMI V2 (ຄຸ້ມກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດຂອງລົດຍົນລະຫວ່າງຜູ້ເຮັດປະກັນໄພແລະຄູ່ກໍລະນີ)

3. EMI V3 (ອີງຕາມວົງເງິນການຄຸ້ມກັນທີ່ທ່ານເລືອກ)

4. EMI V4 (ຄຸ້ມກັນສະເພາະລົດຂອງຄູ່ກໍລະນີ)

ດາວໂຫລດ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ