ປະກັນໄພ ລົດ

ປະກັນໄພລົດ

ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ສະເໜີຫຼາກຫຼາຍລະດັບຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກດ້ານລາຄາ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.


ປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ
ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ - ປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ ຄຸ້ມຄອງທ່ານສໍາລັບບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາບຸກຄົນທີ່ສາມສໍາລັບການເສຍຊີວິດ, ການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ມີສາເຫດຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ, ອັກຄີໄພ, ໂຈລະກໍາ ແລະ ກະຈົກໜ້າລົດ
ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ - ປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ, ອັກຄີໄພ, ໂຈລະກໍາ ແລະ ກະຈົກໜ້າລົດ ຄຸ້ມຄອງທ່ານສໍາລັບບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາບຸກຄົນທີ່ສາມສໍາລັບການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍ, ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ທີ່ມີສາເຫດຈາກອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄີໄພທີ່ເກີດກັບລົດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີການໂຈລະກໍາລົດຂອງທ່ານ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງກະຈົກໜ້າລົດ, ກະຈົກຂ້າງລົດ ແລະ ກະຈົກຫຼັງຄາລົດ ທີ່ມີສາເຫດຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ປະກັນໄພຮອບດ້ານ
ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ “D” ຄຸ້ມຄອງທ່ານສໍາລັບບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາບຸກຄົນທີ່ສາມ ສໍາລັບການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍ, ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ເກີດກັບຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ມີສາເຫດຈາກ ອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບລົດຂອງທ່ານຈາກການຕໍາກັບພາຫະນະໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ສັດ ຫຼື ຄົນຍ່າງຕາມທາງ.

ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ “C” ຄຸ້ມຄອງທ່ານສໍາລັບບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາບຸກຄົນທີ່ສາມ ສໍາລັບການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍ, ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ເກີດກັບຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ມີສາເຫດຈາກ ອຸປະຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບລົດຂອງທ່ານຈາກການຕໍາກັບພາຫະນະອື່ນໆໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ລົດປິ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄີໄພ ທີ່ເກີດກັບລົດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີໂຈລະກໍາລົດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງກະຈົກໜ້າລົດ, ກະຈົກຂ້າງລົດ ແລະ ກະຈົກຫຼັງຄາລົດ ທີ່ມີສາເຫດຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ