ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+

ສິດຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ

ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+ ແມ່ນໃຫ້ການບໍລິການທີ່ສະດວກດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສໍາຮອງເງິນສົດ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັກສາຕົວໄດ້ໂດຍນໍາໃຊ້ບັດປະກັນສຸຂະພາບໂດຍກົງກັບເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ ແລະຄຼີນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ ແລະພວກເຮົາຈະເປັນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. ວົງເງິນຄຸ້ມກັນແມ່ນ 750,000 ເຖິງ 2,500,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ
(ວົງເງິນແມ່ນອີງຕາມແຜນສຸຂະພາບທີ່ທ່ານເລືອກຊື້) ແລະມີເຄືອຂ່າຍບ່ອນປິ່ນປົວທົ່ວໂລກ.

ປະກັນສຸຂະພາບ Medi + ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຮອບດ້ານ ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າປິ່ນປົວສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍໃນ, ຜູ້ປ່ວຍນອກ, ການຍົກຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນໄດ້ທົ່ວໂລກ, ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ອນການເຂົ້າຮັກສາຕົວ.

ນອກຈາກທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ແລະ ຈ່າຍຮ່ວມກັນ, ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ ເຊັ່ນ: ການປະກັນການເກີດລູກ, ການປະກັນສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວແຂ້ວ ແລະ ດ້ານສາຍຕາ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດດັດປັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ຕາມປະເພດທຸລະກິດຂອງທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ມີຫຼາຍຂົງເຂດການຄຸ້ມກັນການປິ່ນປົວເປັນແຕ່ລະເຂດ ເຊັ່ນ:

ເຂດ 1 - ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ

ເຂດ 2 - ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລວມມີ ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸຸ່ນ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດສິງກະໂປ)

ເຂດ 3 - ອາຊີປາຊິຟິກ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດສິງກະໂປ)

ເຂດ 4 - ອາຊີປາຊິຟິກ (ລວມມີ ປະເທດສິງກະໂປ)

ເຂດ 5 - ທົ່ວໂລກ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ)

ເຂດ 6 - ທຸກປະເທດ (ລວມມີ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ) 

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ