ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສ https://fortetoko.com/umbraco/#tab1187

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຫຍັງ?

ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກອັກຄີໄພ, ຈາກລະເບີດ, ຈາກເຮືອບິນ ແລະ ອຸປະກອນທາງອາກາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງມາຈາກທາງອາກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາຈາກລົດຍົນບົນທ້ອງຖະໜົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ລວມທັງ ລົດຍົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການແຕກ ຫຼື ການລົ້ນຂອງຖັງນ້ຳ ຫຼື ທໍ່ນ້ຳພາຍໃນບ້ານ, ການລັກງັດແງະທີ່ໃຊ້ກຳລັງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງເພື່ອມ້າງເພ ໃນການເຂົ້າ ຫຼື ອອກອາຄານ ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມລັກ, ພາຍຸເຮີຣິເຄນ, ໄຊໂຄລນ, ໄຕ້ຝຸ່ນ, ລົມພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ພູເຂົາໄຟລະເບີດ. ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງຄຸ້ມຄອງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ເຊົ່າອາຄານຕໍ່ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ ລວມທັງແກ້ວແວ່ນແຕກ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ເກີດຈາກເຫດການໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ