ປະກັນ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ

ປະກັນ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດໃຊ້ເວລາລົງທືນເປັນເວລາຍາວນານສົມຄວນ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ລົງທືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊັບສິນຂອງທ່ານ. ການປະກັນໄພອັກຄີໄພຈະປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອັກຄີໄພ, ຟ້າຜ່າ ແລະ ໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລະເບີດ, ນ້ຳຖ້ວມ, ລົມພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຫະນະຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອ່າງເກັບນໍ້າແຕກ ຫຼື ການລົ້ນຂອງຖັງເກັບນ້ຳ, ອຸປະກອນ ຫຼື ທໍ່ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ.

ການເຮັດປະກັນໄພ ກັບ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ປາສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄີໄພ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອາພາດເມັນ, ບ້ານ ຫຼື ອາຄານສຳນັກງານຂອງທ່ານ. ການປະກັນໄພອັກຄີໄພຂອງທ່ານ ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຟີນິເຈີ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນ, ເຄື່ອງພາຍໃນສາງ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມສໍາລັບປະກັນອັກຄີໄພ, ທ່ານສາມາດເລືອກລາຍການອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້:
+ ເຮືອບິນ.
+ ແຜ່ນດິນໄຫວ.
+ ການລະເບີດ.
+ ນໍ້າຖ້ວມ.
+ ທໍ່ຮົ່ວ.
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຖືກກະແທກ.
+ ການຈາລະຈົນ ແລະ ການປະທ້ວງ.
+ ຄວັນໄຟ.
+ ການເຜົາໄຫມ້ທີ່ເກີດເອງ.
+ ການຍຸບຕົວຂອງພື້ນດິນ ແລະ ດິນເຈື່ອນ.
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ການທາລຸນນະກໍາ ແລະ ການຖືກປອງຮ້າຍ.
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າ.
+ ພາຍຸລົມ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກຊື້ປະກັນໄພ ກັບ ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ?

ການເຮັດປະກັນໄພກັບ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ປົກປ້ອງທ່ານຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ ອັກຄີໄພ ຫຼື ໄພພິບັດຕ່າງໆ. ພວກເຮົາໃຫ້ປະກັນໄພ ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງອາພາດເມັ້ນ, ບ້ານ ຫຼື ອາຄານຫ້ອງການ.

ການປະເມີນ ແລະ ການປ້ອງກັນ ຄວາມສ່ຽງ 
ເມື່ອທ່ານເຮັດປະກັນໄພກັບພວກເຮົາ, ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ຈະກວດຄືນຊັບສິນ ຂອງທ່ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍ.

ພະນັກງານປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເອກະລາດ ລະດັບສາກົນ
ໃນກໍລະນີມີການຮ້ອງຂໍປະກັນ, ບໍລິສັດ ຟໍຕ ໂຕໂກ ຈະມີຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເຂົ້າໄປດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບຂະບວນ ການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳໃນລາວ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານປະກັນໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີລາຍລະອຽດດ້ານການບໍລິການ ດັ່ງນີ້:

+ ມີພະນັກງານທີ່ຊໍານານສະເພາະດ້ານ. 
+ ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. 
+ ມີທີມງານດໍາເນີນການສະເໜີຂໍທີ່ວ່ອງໄວ. 
+ ມີຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ການບໍລິການໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.
+ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ກັບຜູ້ເຮັດປະກັນ.
+ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ກັບບັນດາຜູ້ເຮັດປະກັນ. 
+ ເນັ້ນໃສ່ທ້ອງຖິ່ນ.
+ ມີທີມທີ່ປຶກສາທີ່ເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາ.
+ ບໍລິການ ສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ