ປະກັນສຸຂະພາບ LaoCare

ປະກັນສຸຂະພາບ LaoCare

ປະກັນສຸຂະພາບທີ່ອອກແບບມາໃໝ່, ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລາວ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ ແລະ ຄຼີນິກທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນລາວ ແລະ ທຸກຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ. ປະກັນສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ມີເຄືອຂ່າຍບ່ອນປິ່ນປົວ ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ມີສິດຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະກັນສຸຂະພາບນີ້ ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ ສໍາລັບການຮັກສາຕົວ, ຄ່າແພດໝໍ ແລະ ຄ່າຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕ່າງໆ.

ປະກັນສຸຂະພາບ ລາວແຄຣ໌ ແມ່ນຄຸ້ມກັນໄດ້ເຖິງ 450 ກວ່າແຫ່ງ. ພ້ອມກັບວົງເງິນສິດຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມກັນຄ່າປິ່ນປົວ ໄດ້ສູງສຸດ ເຖິງ 300,000,000 ກີບ (1,000,000 ບາດ) ຕໍ່ປີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບັດ ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສໍາຮອງເງິນສົດ.

ການຄຸ້ມຄອງ

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍໃນ (IPD):

 • ຄ່າຫ້ອງຮັກສາຕົວ, ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຄ່າຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນ (ICU) ແລະ ຫ້ອງປ້ຳຫົວໃຈສຸກເສີນ (CICU)
 • ຄ່າຜ່າຕັດ ລວມທັງຄ່າແພດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄ່າຮັກສາຫຼັງການຜ່າຕັດ
 • ຄ່າຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍຫົວໃຈ, ປອດ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ ແລະ ໄຂກະດູກ
 • ຄ່າຢາສະຫຼົບ ລວມທັງຄ່າວາງຢາສະຫຼົບ
 • ຄ່າເບິ່ງແຍງຮັກສາດ້ານການແພດ ຫຼັງຈາກທີ່ໝໍອານູຍາດໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການແພດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ການກວດເລືອດ, ການວິເຄາະ, ເອັກສະເຣ, ຄ່າຢາ, ການໃສ່ເລືອດ, ການເຊົ່າລົດເຂັນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜ່າຕັດ.
 • ຄ່າຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບຂອງທ່ານໝໍ
 • ຄ່າຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
 • ການປິ່ນປົວຮັກສາ ກ່ອນເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ
 • ການປິ່ນປົວຮັກສາ ຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝໍ

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍນອກ (OPD):

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການແພດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ການກວດເລືອດ, ການວິໄຈ, ເອັກສະເຣ, ການວິເຄາະ, ການຜ່າຕັດນ້ອຍ, ການຕົວແຕ່ງບາດແຜ, ເຄມີບຳບັດ, ການສ່ອງລັງສີ ແລະ ການປິ່ນປົວຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ

ສິດຜົນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (PA):

ການເສຍຊີວິດ, ການສູນເສຍແຂນຂາ, ຕາບອດ ຫຼື ພິການຖາວອນ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ