ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ການປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ ອຸປະກອນການຫຼີ້ນກ໊ອຟ, ຖົງກ໊ອຟ ແລະ ອຸປະກອນການຫຼີ້ນກ໊ອຟອື່ນໆທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ຢູ່ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ອັກຄີໄພ ຫຼື ຖືກລັກ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບ LaoCare

ປະກັນສຸຂະພາບ LaoCare ແມ່ນເປັນປະກັນສຸຂະພາບຈາກ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ລວມມີ ການຄຸ້ມກັນຜູ້ປ່ວຍໃນ (IPD), ຜູ້ປ່ວຍນອກ (OPD) ແລະ ຄຸ້ມກັນການເກີດອຸປະຕິ ເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (PA) ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລາວ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮັບ ການຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ຄຼີນິກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ທຸກຈັງຫວັດໃນໄທ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນ ອັກຄີໄພແລະໄພພິບັດ

ພວກເຮົາໃຫ້ປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ອະພາດເມັ້ນ, ບ້ານ ຫຼື ອາຄານຫ້ອງການ. ປະກັນອັກຄີໄພຂອງທ່ານ ແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນອາຄານ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ເຟີນິເຈີ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງຖາວອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງພາຍໃນສາງ ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ລົດຍົນ

ປະກັນໄພລົດຍົນ ຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ປົກປ້ອງການລົງທືນສໍາລັບລົດ ຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຖືກລັກຂະໂມຍ ຫຼື ໄຟໄໝ້.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+

Medi+ (ປະກັນສຸຂະພາບ ແບບສາກົນ) ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດໃນໂຮງໝໍທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ. ພຽງແຕ່ທ່ານສະແດງບັດສະມາຊິກສາກົນຂອງທ່ານ ໃນໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ. ການຄຸ້ມກັນໃນວົງເງິນແຕ່ 750,000 ໂດລາ ເຖິງ 2,500,000ໂດລາ
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກອັກຄີໄພ, ຈາກລະເບີດ, ຈາກເຮືອບິນ ແລະ ອຸປະກອນທາງອາກາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງມາຈາກທາງອາກາດ, ຜົນເສຍຫາຍທີ່ມາຈາກພາຫານະ ຫຼື ສັດລ້ຽງລວມທັງພາຫານະ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຮັກສາວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານໂດຍການສະໜອງເງີນຄ່າຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດພ້ອມທັງການຄຸ້ມກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ເກີດຂື້ນ (ເປັນທາງເລືອກ).
ອ່ານ​ຕື່ມ