ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເຊື່ອໝັ້ນໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພ ຈຸລະພາກ ໃຫ້ມີຮູບແບບທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ລາຄາບໍ່ແພງ

ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ

ຄວາມຊຳນານຂອງພວກເຮົາ

ສູນບໍລິການລູກຄ້າ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

ບໍລິການດ້ວຍລະບົບດີຈິຕອນ

ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຂອງລູກຄ້າ

ການເຊື່ອມໂຍງທາງເຕັກໂນໂລຢີ

ກັບຫຸ້ນສ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ