ຂໍສະເໜີຂອງພວກເຮົາ

Forte-Toko ເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພຈຸລະພາກທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ້າ:

ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ລາຄາບໍ່ແພງ

ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ

ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ

ສູນລູກຄ້າ

ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ

ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງ

ເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

ການເຊື່ອມໂຍງທາງເຕັກໂນໂລຢີ

ກັບຫຸ້ນສ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ

ວິທີການສະໝັກປະກັນໄພ ສະບາຍໃຈ

1

ກົດ *599*ລະຫັດແພັກເກັດ (ຊິມເນັດ) ຫຼື *588*ລະຫັດແພັກເກັດ (ເອັມ ໂຟນ)

ເພື່ອເລືອກເອົາແພັກເກັດທີ່ທ່ານມັກ

2

ກົດ *565# ຫຼື ໂທເຂົ້າເບີ 021 81 8888 (ສາຍດ່ວນ)

ເພື່ອລົງທະບຽນລາຍລະອຽດຂອງທ່ານ

3

ໃຫ້ທ່ານເຕີມເງິນເປັນປະຈຳໃນເດືອນ

ເພື່ອໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄົບຖ້ວນ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນໄປ

ວິທີຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ

1

ໂທເຂົ້າເບີ 021 81 8888

ເພື່ອໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະກັນໄພ ສະບາຍໃຈ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ

2

ສົ່ງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ

ຜ່ານທາງວ໋ອດ ແອັບ ຫຼື ເຟສບຸກ ເມແຊນເຈີ

3

ພາຍໃນ 3​ ວັນທຳການ

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານທີ່ ‘ຖືກຕ້ອງ’

ສະໝັກບໍລິການ

 

1. ຊິມເນັດ, ກົດລະຫັດ 599 ID# ເພື່ອໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກປະກັນໄພຈຸລະພາກ

ລະຫັດ

ລາຄາ (₭)

ປະລິມານ

ອາຍຸການ

ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຊື້/ເດືອນ

ຈ່າຍຄ່ານອນໂຮງໝໍ (₭)

ຈ່າຍຄ່າອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (₭)

 *599*1# 5,500 1 GB 1 Day 30 110,000 19,000,000
 *599*2# 11,500 5 GB 3 Days 10
 *599*3# 14,000  1.5 GB  7 Days 4
 *599*4# 29,000  7 GB  7 Days 4
 *599*5# 65,000  7 GB 30 Days  1
 *599*6# 165,000 25 GB 30 Days 1
 *599*7# 265,000  60 GB 30 Days  1

 

2. ເອັມ ໂຟນ, ກົດລະຫັດ 588 ID# ເພື່ອໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກປະກັນໄພຈຸລະພາກ
ລະຫັດ  ລາຄາ (₭) ປະລິມານ ອາຍຸການ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຊື້/ເດືອນ ຈ່າຍຄ່ານອນໂຮງໝໍ (₭) ຈ່າຍຄ່າອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (₭)
 *588*1# 1,500 25 MB  1 Day 30 110,000 19,000,000
 *588*2# 5,500 125 MB 1 Day 30
 *588*3# 11,500  5 GB  3 Days 10
 *588*4# 14,000  1.5 GB  7 Days 4
 *588*5# 25,000  250 MB 30 Days  1
 *588*6# 65,000 1.25 GB 30 Days 1
 *588*7# 115,000 2.5 GB 30 Days  1

 *ໝາຍເຫດ:

1 ການປົກປ້ອງໃນເດືອນຕໍ່ໄປແມ່ນຂື້ນກັບຈຳນວນການເຕີມ ( ຍົກຕົວຢ່າງ: ເຕີມເຄີງໜື່ງ = ຮັບການປົກປ້ອງເຄີງໜຶ່ງ )

2 ເພຶ່ອຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງການນອນໂຮງໝໍໃນເດືອນຕໍ່ໄປ, ຕ້ອງມີໄລຍະການໃຊ້ງານຢ່າງນ້ອຍ 10 ມື້ຂື້ນໄປໃນເດືອນປະຈຸບັນ

 

 

3. ຄ່າຕອບແທນຂອງສະບາຍໃຈປະກັນໄພ
ຈຳນວນມື້ໄລຍະການໃຊ້ງານໃນເດືອນປະຈຸບັນ ຈຳນວນເງິນປົກປ້ອງໃນການນອນໂຮງໝໍ (₭) ຈຳນວນເງິນປົກປ້ອງອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (₭)
1 ໃຊ້ງານບໍໄດ້ 600,000
2 1,250,000
3 1,900,000
4 2,500,000
5 3,150,000
6 3,800,000
7 4,400,000
8 5,050,000
9 5,700,000
10 6,300,000
11 40,000 6,950,000
12 44,000 7,600,000
13 47,500 8,200,000
14 51,000 8,850,000
15 55,000 9,500,000
16 58,500 10,100,000
17 62,000 10,750,000
18 66,000 11,400,000
19 69,500 12,000,000
20 73,000 12,650,000
21 77,000 13,300,000
22 80,500 13,900,000
23 84,000 14,550,000
24 88,000 15,200,000
25 91,500 15,800,000
26 95,000 16,450,000
27 99,000 17,100,000
28 102,000 17,700,000
29 106,000 18,350,000
30 110,000 19,000,000

 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ລາຍການໆ ປົກປ້ອງສຳລັບການພິການຖາວອນ

 

ໝາຍເລກ  ຄວາມສ່ຽງ ຄ່າຊົດເຊີຍ
 1 ການພິການທົ່ວຮ່າງກາຍແບບຖາວອນ ຫືຼ ການເສຍຊີວີດ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ 100% 
 2 ການສູນເສຍໜ້າທີ່ການຂອງມື ຫຼື ຕີນ ຫຼື ດວງຕາທັງສອງຂ້າງ ຫຼື ການສູນ້ສຍໜ້າທີ່ການຂອງມືຂ້າງໜຶ່ງ, ຂາຂ້າງໜຶ່ງ, ຫຼື ການສູນເສຍແສງຕາຂ້າງໜຶ່ງແບບຖາວອນ, ເຊິ່ງເປັນຜົນຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ 100% 
3 ການສູນເສຍໜ້າທີ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ :  
       - ແຂນແຕ່ບ່າໄລ 100% 
       - ແຂນແຕ່ຂໍ້ສອກ 100% 
       - ມືທີ່ຖະນັດແຕ່ຂໍ້ມື 70% 
       - ມືທີ່ບໍ່ຖະນັດແຕ່ຂໍ້ມື 50% 
       - ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂອງຫູທັງສອງເບື້ອງ 75% 
       - ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂອງຫູເບື້ອງໜຶ່ງ 40%
       - ການສູນເສຍການເວົ້າ 50%
       - ການສູນເສຍນິ້ວມືນິ້ວໃດນິ້ວໜຶ່ງ 200%
       - ແຜໄຟໄໝ້ລະດັບ 3 (ໄໝ້ 70% ຂອງຮ່າງກາຍ) 100%
       - ກະດູກຂາ ຫຼື ກະດູກໝາກບ້າແຕກຣ້າວແບບບໍ່ເຊື່ອມຈອດກັນ 20%
       - ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກຂາ ທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຊມ 20%
       - ປ່ວຍທາງຈິດຖາວອນ 100%

*ໝາຍເຫດ: ການຄຸ້ມກັນສູງສຸດສຳລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງ ໃນໄລຍະທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແມ່ນ 19 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

ສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ຈະບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຈາກ:

1. ການທຳຮ້າຍຕົວເອງ ຫຼື ການຂ້າຕົວຕາຍ ໂດຍເຈດຕະນາ (ບໍ່ວ່າຈະຮ້າຍແຮງ ຫຼື ບໍ່) ຫຼື ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ, ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ.

2. ການເກີດລູກ ຫຼື ການຖືພາ ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນກຳນົດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ.

3. ສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການປອງຮ້າຍຈາກສັດຕູ, ການກະທຳໃດໆ ທີ່ຄ້າຍໆ ກັບສົງຄາມ

    (ບໍ່ວ່າຈະມີການປະກາດສົງຄາມ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການຕໍ່ຕ້ານອຳນາດ, ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງ

    ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລຸກຮື້ຂຶ້ນຂອງທະຫານ ຫຼື ປະຊາຊົນ, ການຈາລະຈົນ, ການກະບົດ, ການປະຕິວັດ, ການຍຶດອຳນາດຂອງທະຫານ ຫຼື

    ການຍາດຊິງອຳນາດ,ຫຼື ການກະທຳໃດໆ ທີ່ເປັນຄວາມຜິດທາງໄອຍາ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເປັນການກະທຳໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ.

4. ການເສຍຊີວິດ, ການພິການ, ການເຈັບປ່ວຍ, ຫຼື້ ການຜ່າຕັດເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຈາກ ຫຼື ເປັນຜົນຕາມມາຈາກໂຣກພູມຕ້ານທານ

  ບົກຜ່ອງ (ໂຣກເອດສ) ຫຼື ພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບໂຣກເອດສ (ARC) ບໍ່ວ່າຈະມີການຕິດໂຣກນີ້ດ້ວຍວິທີໃດ ຫຼື ອາການໃດໆ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

5. ການຮຽກຮ້ອງເງິນສິນທົດແທນໃດກໍ່ຕາມເມື່ອອາຍຸຄົບຮອບ 70 ປີ.  ກໍ່ຕາມ

FAQs

1. What are our working hours?                        

We are open from Monday to Friday.

From 8am to 5pm

2. Who is eligible?

People between 16 and 69 years old

3. How does a customer  make a claim request?

Call 021 818888. All documents can be sent by facebook or whatsapp

4. How long will it take to be refunded?

5 days after a complete documentation

5. By which way will it be refunded?

Airtime for 18 years old  and below

Customer over 18 years old can choose between airtime and  bank transfer, and cheque

6. How do I subscribe?

If a customer used LTC net sim or prepaid sim card, he/she will be eligible to subscribe to Toko insurance. Subscription will be automatically according to how much validty thehy have

Customer has to dial *565#, call 021 81 8888 or go to the M services app to register his/her data. 

7. What if I want to cancel my insurance?

Insurance is valid month by month. No need to make any request, the insurance will be cancelled if the customer doesn’t reload with sabaijai packages

8. How to renew?

As long as you continue using your sabaijai packages, you will continue to have insurance

9. What is the maximum amount eligible ?

Hospitalization 110,000 LAK/day - max 30 days per year

Personal Accident 19,000,000 LAK

10. How to be eligible for maximum refund amount?

Customers need to have validity for data for atleast 30 days in the current month to get full insurance in the next month

11. When will the insurance start?

On 1st day of the next month

12. What is the insurance cover?

Coverage amount is according to the number of days the customer has validity in the previous month.

For full coverage, the customer will be eligible for hospitalization( 110,000 Kip) and Personal Accident( 19 Million Kip) cover

Under 11 days validity, the customer will get only Personal Accident cover

13. Exception on insurance

1. Maternity

2. Suicide

3. War

4. Alcohol or drug related events

5. HIV related case 

6. Criminal activities 

14. How about if a customer reloads over the maximum amount ?

The Maximum cover is 110,000 for Hospitalisation and 19 Million for PA. You get this if you have 30 days validity for your packages in the previous month. If you reload more after that, it will be carried forward to the next month