ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

ການຄຸ້ມກັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານ, ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານໄດ້ທຸກດ້ານ.

ປະກັນໄພ ບຸກຄົນ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດປະກັນໄພ ກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ?

ໃນນາມບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງປະເທດລາວ, ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຮັບປະກັນທ່ານ ໂດຍມີການບໍລິການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ບໍລິການແບບຮອບດ້ານທີ່ສຸດ ດັ່ງນີ້:

ມີພະນັກງານຊ່ຽວສະເພາະດ້ານ

ຄຸ້ມຄ່າສໍາລັບເງິນທ່ານ

ມີທີມງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼາຍພາສາ

ສາຍດ່ວນສຸກເສີນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ມີທີມງານແກ້ໄຂສິນທົດແທນທີ່ວ່ອງໄວ

ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ

ປະຈັກພະຍານ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ປະສົບການໃນລາວ 12 ປີ

ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານປະກັນໄພ 3 ປີ

ມີພະນັກງານ 56 ຄົນ

ປະຈຸບັນມີ 2 ສາຂາ