ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ 45.6%

ໃນປີ 2018, ຍອດລວມຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 39.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໃນໝວດປະເພດປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພຊັບສິນ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ A+:

ຟໍເຕ ໂຕໂກ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນລະດັບ A+ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າສິນທົດແທນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ B- ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍການຈັດອັນດັບ ຂອງ ບໍລິສັດ Global Credit Rating Co., Ltd (2018)

ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນ

“ບໍລິສັດປະກັນໄພທົ່ວໄປທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນປີ 2019”

ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ

ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເອເຊຍ ສູ່ ຢູໂຣບ ແລະ ອັງກິດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເທົ່າທຽມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

ຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາ

ປະກັນໄພ ການຂີ້ລັກງັດແງະ
ປະກັນໄພ ບັນຫາລົບກວນທາງທຸລະກິດ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ປະກັນສຸຂະພາບ ແບບ EmCare
ປະກັນໄພ ຄວາມສັດຊື່
ປະກັນ ອັກຄີໄພ
ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ
ປະກັນໄພ ສິນຄ້າລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ
ປະກັນສຸຂະພາບ
ປະກັນໄພ ການຂົນສົ່ງ
ປະກັນໄພ ເງິນຕາ
ປະກັນໄພ ລົດ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງຊັບສິນ
ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ສາທາລະນະ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພວກເຮົາ

ລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາ