ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ 45.6%

ໃນປີ 2018, ຍອດລວມຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 39.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໃນໝວດປະເພດລົດຍົນ, ການເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ດ້ານອະສັງຫາ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ A+:

ຟໍເຕ ໂຕໂກ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນລະດັບ A+ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າສິນທົດແທນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ B- ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍການຈັດອັນດັບ ຂອງ ບໍລິສັດ Global Credit Rating Co., Ltd (2018)

ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນ

“ບໍລິສັດປະກັນໄພທົ່ວໄປທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນປີ 2019”

ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ

ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເອເຊຍ ສູ່ ຢູໂຣບ ແລະ ອັງກິດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເທົ່າທຽມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

ຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາ

ປະກັນໄພ ການໂຈລະກຳ
ປະກັນໄພ ບັນຫາລົບກວນທາງທຸລະກິດ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແບບຮອບດ້ານ
ປະກັນສຸຂະພາບ EmCare
ປະກັນໄພ ຄວາມສັດຊື່
ປະກັນ ອັກຄີໄພ
ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ
ປະກັນໄພ ສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນການຂົນສົ່ງ
ປະກັນສຸຂະພາບ HOSPITAL+SURGICAL
ປະກັນໄພ ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ
ປະກັນໄພ ເງິນຕາ
ປະກັນໄພ ລົດຍົນ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນແບບຮອບດ້ານ
ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພວກເຮົາ

ລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາ