ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຝ່າຍສິນທົດແທນ
ຝ່າຍອຸປະຕິເຫດ: (+856) 20 9999 8656 / (+856) 20 2234 8656
ຝ່າຍສຸຂະພາບ:  (+856) 20 5559 8830

ຝ່າຍຂາຍ
(+856) 20 5456 8656 / (+856) 20 2888 5556 

ອີເມວ: marketing@fortetoko.com

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6, ອາຄານ ເອັນເຄ, ໜ່ວຍ 4, ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 21 264 712-5 | (+856) 20 2888 5556

Fax:

ອີເມວ: info@fortetoko.com

ຫ້ອງການສາຂາຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ມະໂນ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ

Tel: (+856) 71 213 182 | (+856) 20 9669 1977

Fax:

ອີເມວ: luangprabang@fortetoko.com

ຫ້ອງການສາຂາປາເຊ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ອາຄານເລກທີ 152, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 31 260 269 | (+856) 20 2223 8656

Fax:

ອີເມວ: pakse@fortetoko.com