ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຝ່າຍສິນທົດແທນ
ການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ: 020 99998656 / 020 22348656
ດ້ານສຸຂະພາບ: 020 55676206 / 020 55598830

ຝ່າຍຂາຍ (ໂທ ຫຼື WhatsApp)
ພາສາລາວ: (+856) 020 54568656 /020 28885556 
ພາສາຈີນ: (+856) 020 59787999
ພາສາກໍາປູເຈຍ: (+856) 020 99788838
ພາສາອັງກິດ: (+856) 020 98403571
ພາສາຝຼັ່ງ: (+856) 020 52451116
ພາສາຍີ່ປຸ່ນ: (+855) 71 8080500

ອີເມວ: marketing@fortetoko.com

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6 ຂອງ ອາຄານ NK, ໜ່ວຍ 4, ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 21 264712 / 021 264713 / 021 264714 / 021 264715

Fax: (+856) 21 264717

ອີເມວ: admin@tokoassurance-lao.com

ຫ້ອງການສາຂາ: ຫຼວງພະບາງ

ບ້ານວຽງໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 71 213 182

Fax: (+856) 20 9663 1977

ອີເມວ: Email: tokoluangprabang@tokoassurance-lao.com

ຫ້ອງການສາຂາ: ປາເຊ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ອາຄານເລກທີ 152, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານພອນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.

Tel: Tel: (+856) 031 260 269, 020 9978 8838, 020 2273 9555

Fax: N/A

ອີເມວ: Email: tokoagencysales@tokoassurance-lao.com