ການບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນທີ່ດີເລີດ

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນໍາ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂການຊໍາລະເງິນຊົດເຊີຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍ້ດີຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທ່ານ:


ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ເໜືອກວ່າ

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນຄືນ ໃນທຸກປະເພດການປະກັນໄພ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມວ່ອງໄວ, ເປັນມິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕະຫຼອດ 24-ຊົ່ວໂມງ ຂອງທຸກມື້.

ເຄືອຂ່າຍອູ່ສ້ອມແປງລົດ

ບັນດາອູ່ສ້ອມແປງລົດຂອງພວກເຮົາ ສະໜອງການບໍລິການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ການສ້ອມແປງທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທ່ານປະສົບອຸປະຕິເຫດ.

ເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ

ໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສະໜອງການປິ່ນປົວທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາອອກຈາກໂຮງໝໍ.

ພະນັກງານປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເອກະລາດ ລະດັບສາກົນ

ໃນກໍລະນີການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ ຂອງເຫດການໄຟໄໝ້ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນລະດັບສາກົນ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ຈະໃຫ້ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່ານ ແລະ ແນະນຳທ່ານ 
ເພື່ອການຮັບປະກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍດ້ານສິນທົດແທນທີ່ວ່ອງໄວ.

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ດີເລີດ

ໃນການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງປະເທດລາວ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນທຳ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ການບໍລິການທີ່ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ການໃຫ້ສິນທົດແທນແມ່ນດຳເນີນການຢ່າງສອດຄ່ອງ, ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ເປັນທຳ ນຳໃຊ້ການດຳເນີນການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂ້າມຜ່ານການດຳເນີນການແບບດັ້ງເດີມ 
ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງພູມມີປະເທດ.

ຄຳຍ້ອງຍໍ, ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຮ້ອງຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບກັບຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃນທັນທີ, ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຢ່າງເປັນມິດ.