ການບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນທີ່ດີເລີດ

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນໍາ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂການຊໍາລະເງິນຊົດເຊີຍຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍ້ດີຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທ່ານ:


ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ເໜືອກວ່າ

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີປະສົບການທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນ ໃນທຸກປະເພດການປະກັນໄພ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມວ່ອງໄວ, ເປັນມິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, 24ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້,​ 7ມື້ ຕໍ່ອາທິດ.

ເຄືອຂ່າຍອູ່ສ້ອມແປງລົດ

ບັນດາອູ່ສ້ອມແປງລົດຂອງພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ການສ້ອມແປງທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທ່ານປະສົບອຸປະຕິເຫດ.

ເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ

ໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສະໜອງການປິ່ນປົວທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາອອກຈາກໂຮງໝໍ.

ພະນັກງານປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເອກະລາດ ລະດັບສາກົນ

ໃນກໍລະນີການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ ຂອງເຫດການໄຟໄໝ້ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນລະດັບສາກົນ ຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ຈະໃຫ້ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່ານ ແລະ ແນະນຳທ່ານ 
ເພື່ອການຮັບປະກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍດ້ານສິນທົດແທນທີ່ວ່ອງໄວ.

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ດີເລີດ

ໃນການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງປະເທດລາວ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນທຳ  ແລະ ວ່ອງໄວ.

ການບໍລິການທີ່ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ການໃຫ້ສິນທົດແທນແມ່ນດຳເນີນການຢ່າງສອດຄ່ອງ, ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ເປັນທຳ ນຳໃຊ້ການດຳເນີນການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂ້າມຜ່ານການດຳເນີນການແບບດັ້ງເດີມ 
ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງພູມີປະເທດ.

ຄຳຍ້ອງຍໍ, ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຮ້ອງຮຽນ

ກະລຸນາບອກກ່າວຫາພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບກັບຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃນທັນທີ, ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຢ່າງເປັນມິດ.