ພວກເຮົາ ສ້າງຂ່າວສານ

ຈາກການສຳພາດ ແລະ ບັນດາຄຳຄິດເຫັນໃນການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງອຸດສາຫະກຳປະກັນໄພຂອງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເປັນປະຈຳ. ເປີດອ່ານບັນດາບົດຄວາມທີ່ຖືກຄັດສັນເພື່ອຊາບຂໍ້ມູນໃນທຸກເລື່ອງຂອງ ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ການປະກັນໄພ.

Blog