ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ອຸທິດຕົນເພື່ອການບໍລິການທີ່ເໜືອກວ່າ
ບໍລິສັດ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ລາວ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ ເລີ້ມດຳເນີນທຸລະກິດໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2007 ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງກຳປູເຈຍ Forte Insurance (Cambodia) Plc ໄດ້ເຂົ້າມາຖືຫຸ້ນໃຫ່ຍ ໃນປີ 2018. ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພລົດ, ປະກັນອັກຄີໄພ, ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ. ຈາກການເລີ້ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2007 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍວັດແທກຈາກຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເພີ້ມຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ມີສາຂາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະເຄືອຂ່າຍຕົວແທນໃນ 17 ແຂວງ ທົ່ວ ສປປລາວ.

ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການປະກັນໄພທົ່ວໄປ ແລະ ປະກັນໄພຊີວິດ ໃນປີ 2007 ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ໃນປີ 2017, ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພທົ່ວໄປ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ.

ໃນເດືອນເມສາ 2018, ບໍລິສັດ Forte Insurance (Cambodia) Pl ໄດ້ເຂົ້າມາຖືຮຸ້ນສ່ວນໃຫ່ຍຂອງ ບໍລິສັດ ແລະມີທຶນຈົດທະບຽນ 3,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາ

ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ມີບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ພ້ອມຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ມີການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມສະມັດຕະພາບ. ມູມມອງ ແລະ ປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມສຳເລັດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາ.

ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ສັດຊື່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການຂອງພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫ່ຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະຈໍາການຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ພ້ອມເຄືອຂ່າຍຕົວແທນໃນ 17 ແຂວງ ທົ່ວ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍການອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທີມງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ປະສົມປະສານຄວາມຊໍານິຊໍານານລະຫວ່າງສາກົນແລະທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ການຄົ້ນພົບຈຸດແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ຍາວນານ ເຮັດໃຫ້ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສາມາດສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ, ເຊິ່ງຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະມີວັດທະນະທໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການລວມທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຂອງພວກເຮົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ທັດສະນະແລະປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຮົາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສັດຊື່ແລະມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງພວກເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ