ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

ການຄຸ້ມກັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານ, ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານໄດ້ທຸກດ້ານ.

ປະກັນໄພ ບຸກຄົນ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດປະກັນໄພ ກັບ ຟໍເຕ ໂຕໂກ?

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ນໍາໜ້າຢູ່ໃນລາວ, ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ຮອບດ້ານ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການ:

ມີພະນັກງານຊ່ຽວສະເພາະດ້ານ

ຄຸ້ມຄ່າສໍາລັບເງິນທ່ານ

ມີທີມງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼາຍພາສາ

ສາຍດ່ວນສຸກເສີນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ມີທີມງານແກ້ໄຂສິນທົດແທນທີ່ວ່ອງໄວ

ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ

ປະຈັກພະຍານ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ປະສົບການໃນລາວ 12 ປີ

ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານປະກັນໄພ 3 ປີ

ມີພະນັກງານ 56 ຄົນ

ປະຈຸບັນມີ 2 ສາຂາ